Als makelaar zijn wij vaak op pad | Bij voorkeur bezoek op afspraak

Wetering – Wetering West 59a

Hulp nodig?

Wij helpen je graag met het zoeken naar de juiste oplossing voor jouw vraag.
Aarzel niet om contact met ons op te nemen en bel direct!

0527 - 25 33 70 - 0521 - 82 02 10

Wetering – Wetering West 59a

Postcode
8363 TM
Plaats
Wetering
Koopprijs
€ 199.000,- k.k.
Direct contact opnemen over deze woning? Bel direct naar 0527 - 25 33 70 of 0521 - 82 02 10 Mail direct naar [email protected]
Of kom met ons in contact!
Woningaanvraag

Omschrijving

Een kavel met mogelijkheden.

Ideale vrije en beschutte ligging aan vaarwater, en uitzicht over de landerijen aan de rand van de Weerribben.

Prachtig aan de Wetering gelegen perceel grond. Het perceel is 2.190 m2 groot, en heeft een inpandige haven met mogelijkheid voor ligplaats(en) voor een boot. De haven heeft een rechtstreekse verbinding met het vaarwater (de Wetering). Ook is de kavel via openbare weg goed met auto bereikbaar, via de verharde weg Wetering West.

Er is een elektra-, water- en internetaansluiting op de kavel aanwezig.

De kavel heeft een bestemming landschappelijk waardevol landbouwgebied, dat gebruikt mag worden als cultuurgrond met daaraan ondergeschikt (dag)recreatieve voorzieningen voor eigen gebruik. Hieronder vindt u de bestemmingsplanregels van de gemeente Steenwijkerland.

Bestemmingsplanregels:

Landschappelijk waardevol landbouwgebied

10.1 Bestemmingsbepalingen

De voor ‘Landschappelijk waardevol landbouwgebied’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. cultuurgrond, waarbij de instandhouding, het herstel en de ontwikkeling van de archeologische en landschappelijke waarden wordt nagestreefd;
b. een standplaats voor één caravan, indien de gronden op de kaart zijn voorzien van de aanduiding ‘caravan toegestaan’;
c. het stallen van caravans, indien de gronden op de kaart zijn voorzien van de aanduiding ‘caravanstalling toegestaan’;
d. een gebouw ten behoeve van het stallen van caravans, indien de gronden op de kaart zijn voorzien van de aanduiding ‘caravanstalling toegestaan’;

N.B. Er is voor deze lokatie geen aanduiding ‘caravan(stalling) toegestaan.

met daaraan ondergeschikt:
e. (dag)recreatieve voorzieningen voor eigen gebruik;
f. water;

met de daarbijbehorende:
g. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waaronder overkappingen.

10.2 Bouwregels

10.2.1
Voor het bouwen van gebouwen en overkappingen gelden de volgende bepalingen:
a. een gebouw mag uitsluitend worden gebouwd indien de gronden op de kaart zijn voorzien van de aanduiding ‘caravanstalling toegestaan’;
b. de hoogte van een gebouw zal ten hoogste 3,50 m bedragen.
10.2.2
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de volgende bepaling:
a. een overkapping mag uitsluitend worden gebouwd indien de gronden op de kaart zijn voorzien van de aanduiding ‘caravanstalling toegestaan’;
b. de hoogte van een overkapping zal ten hoogste 3,50 m bedragen;
c. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 5,00 m bedragen.

10.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, of van werkzaamheden

10.3.1
Het is verboden zonder of in afwijking van een verleende omgevingsvergunning van het bevoegd gezag de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren:
a. het planten en/of verwijderen van bebossing en beplanting;
b. het realiseren van een ligplaats voor een boot;
c. het aanleggen, verharden en/of verbreden van wegen en paden en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;
d. het aanbrengen van dagrecreatieve voorzieningen;
e. het aanleggen van ondergrondse en bovengrondse transport-, energie- en/of telecommunicatieleidingen;
f. het uitvoeren van grondbewerkingen dieper dan 50 cm, behalve indien deze in het kader van onderzoek naar mogelijk historische vindplaatsen worden uitgevoerd.
10.3.2
Het in lid 10.3.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden welke:
a. het normale onderhoud betreffen;
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van inwerkingtreding van dit plan.
10.3.3
De in lid 10.3.1 genoemde vergunning kan slechts worden verleend, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de archeologische en de landschappelijke waarden van het gebied.

10.4 Specifieke gebruiksregels

10.4.1
Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken op een wijze of tot een doel, strijdig met deze bestemming.
10.4.2
Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in lid 10.4.1, wordt in ieder geval gerekend:
a. het storten van puin en afvalstoffen;
b. de stalling en opslag van aan het oorspronkelijk gebruik onttrokken voer-, vaar- of vliegtuigen;
c. het gebruik van de gronden en bouwwerken voor de opslag van schroot, afbraak- en bouwmaterialen, grond, bodemspecie en zandopslag;
d. het gebruik van de gronden als standplaatsen voor kampeermiddelen, tenzij:
1. de gronden op de kaart zijn voorzien van de aanduiding ‘caravan toegestaan’, in welk geval een standplaats voor één caravan is toegestaan gedurende de periode van 1 mei tot en met 31 augustus;
e. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting;
f. het realiseren van een ligplaats voor boten, anders dan voor eigen gebruik;
g. het realiseren van (dag)recreatieve voorzieningen, anders dan voor eigen gebruik;
h. het gebruik van de gronden, die op de kaart zijn voorzien van de aanduiding ‘caravanstalling toegestaan’, voor het stallen van meer dan 2 caravans.

10.5 Afwijken van de gebruiksregels
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in lid 10.4.1, indien strikte toepassing daarvan zou leiden tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, welke beperking niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd.

Kenmerken

Koopprijs
€ 199.000,- k.k.
Status
Verkocht
Inhoud
200 m3
Bouwjaar
2000
Perceel
2.190 m2
Woonoppervlakte
50 m2
Perceel
2.190 m2
Aantal kamers
1
Soorten
Geen garage

Foto's

Contact opnemen

0527 - 25 33 70 of
0521 - 82 02 10
Op werkdagen van 9:00 - 17:00
[email protected]
Direct mailen?
Contact opnemen

Maatwerk of advies nodig?
Wij bellen jou!

Als makelaars zijn wij vaak op pad. | Bezoek bij voorkeur op afspraak.
Copyright © 2024 Middelbrink Makelaardij. Realisatie: WDA